• Doradztwo Zespołowe

    Adresowane jest do zespołów nauczycielskich: rad pedagogicznych, zespołów zadaniowych, w tym prowadzenie grup wsparcia oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, realizacja kompleksowego wspierania pracy szkół i placówek.

  • Doradztwo Personalne

    Polega na pracy doradcy z poszczególnymi nauczycielami, w szczególności w zakresie doboru programów nauczania, metod i form pracy oraz awansie zawodowym.

  • Doradztwo Przedmiotowe

    Specjalizacja doradcy w określonych przedmiotach nauczania, doradztwo problemowe w tematyce interdyscyplinarnej, wspieranie realizacji projektów interdyscyplinarnych.

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. Henry Ford

Jestem nauczyciel mianowanym, swoje kwalifikacje do pracy zdobyłem po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Bezpośrednio po ich zakończeniu znalazłem zatrudnienie w Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich. W trakcie pracy ustawicznie podnosiłem swoje kompetencje zawodowe, zdobywając uprawnienia do nauczania kolejnych przedmiotów, niż historia i język angielski. Pierwszą poważną formą dokształcania było ukończenie przeze mnie, w 2014 roku, kursu kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa. Następnie, rozwijając swoje zainteresowania społeczne i pogłębiając wiedzę z zakresu historii najnowszej, ukończyłem w 2017 roku, studia podyplomowe za zakresu wiedzy o społeczeństwie. Niemal paralelnie rozpocząłem także studia podyplomowe z zakresu nauczania matematyki w szkole. W 2018 roku wychodząc na przeciw potrzebom kadrowym Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich ukończyłem studia podyplomowe z zakresu nauczania chemii w szkole. Wszystkie podjęte przeze mnie formy dokształcania podyktowane były chęcią samodoskonalenia i rozwijania własnych zainteresowań. Poza studiami podyplomowymi poszerzałem swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Był to między innymi: dwuetapowy kurs z zakresu oceniania kształtującego organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, dwuetapowe szkolenie z zakresu ewaluacji Nauczyciel Badacz. Brałem również udział w szkolenia z zakresu edukacji globalnej. Jako jeden z liderów ukończyłem  kurs teoretyczny przygotowywany przez firmę Samsung, którego celem było propagowanie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych nauki programowania, z użyciem międzynarodowej aplikacji SCRATCH. Dzięki temu udało mi się włączyć  moją szkołę do ogólnopolskiego programu Mistrzowie Kodowania. Patronat nad tym projektem sprawowało Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz resort Administracji i Cyfryzacji. Mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej przyświeca idea stworzenia dziecku bezpiecznych oraz możliwie najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju jego osobowości i indywidualności. Staram się ciągle poszukiwać nowych metod nauczania i przekazywania wiedzy. Często porównuję rożne koncepcje metodyczne, czerpiąc z nich najbardziej korzystne dla moich uczniów rozwiązania. Najcenniejsze są dla mnie te elementy które pobudzają ich do samodzielnego myślenia i krytycznego myślenia oraz działania.

Microsoft proponuje wersję online lub aplikację, którą można zainstalować na komputerze lub w wersji mobilnej na IOS lub Androida. Logowanie następuje przy pomocy konta w usłudze Microsoft. Po zalogowaniu zaczyna się zabawa z możliwościami MS Teams. Na marginesie musimy powiedzieć, że odkąd zaczęliśmy poznawać aplikację, zostaliśmy jej wiernymi fanami. Nasza fascynacja jest porównywalna z oczekiwaniem na kolejne sezony „Gry o tron”, z tym że twórcy serialu zapowiedzieli, że VIII sezon jest ostatni, a MS cały czas rozwija swoją usługę.

Komentarze